ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/395/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%28%D8%B9%D8%B0%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%AA%29

نامه%20به%20آقای%20سید%20محمد%20صادق%20لواسانی%20(عذرخواهی%20از%20زحمات)