ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/4066/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%28%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%B4%D9%85%DB%8C%29

نامه%20به%20آقای%20مجید%20انصاری%20کرمانی%20(تایید%20آقای%20محتشمی)