ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/4076/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7-%28%D8%AA%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%86%D8%B1-%D9%88-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF%29

پیام%20به%20هنرمندان%20و%20خانواده%20شهدا%20(تجلیل%20از%20هنر%20و%20هنرمندان%20متعهد)