ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/4101/%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-%DB%8C%D8%B2%D8%AF

حکم%20انتصاب%20آقای%20محمد%20علی%20صدوقی%20به%20سمت%20امامت%20جمعه%20یزد