ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/4116/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%28%D8%AA%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%29

پیام%20به%20مسئولان%20برگزاری%20سمینار%20جهاد%20سازندگی%20(تجلیل%20و%20تقدیر%20از%20جهادگران)