ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/4161/%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%26zwnj%3B

حکم%20اعدام%20و%20قتل%20سلمان%20رشدی،%20به%20مسلمانان%20جهان‌