ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/4190/%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%28%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%91%D9%8E%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%B9%D8%B4%DB%8C-%D9%86%D8%AC%D9%81%DB%8C%29

حکم%20به%20نخست%20وزیر%20(کمک%20به%20احداث%20ساختمان%20کتابخانه%20آیت%20اللَّه%20مرعشی%20نجفی)