ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/4197/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1%DB%8C-%28%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%81%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C%29

نامه%20به%20آقای%20منتظری%20(موافقت%20با%20استعفای%20ایشان%20از%20قائم%20مقامی%20رهبری)