ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/4217/%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%28%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%85%D9%85-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C%29

حکم%20به%20رئیس%20جمهور%20(تدوین%20متمم%20قانون%20اساسی)