ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/4241/%D9%88%D8%B5%DB%8C%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C--%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C

وصیتنامه%20سیاسی-%20الهی