ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/4242/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2

یادبود%20برای%20کتابخانه%20تربیت%20تبریز