ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/4259/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81-%5B%D8%A8%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C%5D

تلگراف%20[به%20آیت‌الله%20سید%20عبدالله%20شیرازی]