ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/4261/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%5B%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%9B-%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85%5D

پیام%20[به%20علما%20و%20روحانیون%20اردکان؛%20افشای%20فعالیت‌های%20ضد%20اسلامی%20رژیم]