ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/43/%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D8%BA%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AD%D8%B3%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%B4%D8%B1%D8%B9%DB%8C%D9%87%26zwnj%3B

اجازه%20نامه%20به%20آقای%20علی%20اصغر%20معصومی،%20در%20امور%20حسبیه%20و%20شرعیه‌