ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/4353/%D8%AD%DA%A9%D9%85-%5B%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%5D

حکم%20[انتصاب%20آقای%20ناطق%20نوری%20به%20نمایندگی%20در%20جهاد%20سازندگی]