ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/5009/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7

سخنرانی%20امام%20خمینی%20در%20بهشت%20زهرا