ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/581/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%91%D9%8E%D9%87-%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%28%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C%29

نامه%20به%20آقای%20عطاء%20اللَّه%20اشرفی%20اصفهانی%20(اعلام%20وصول%20نامه%20ارسالی)