ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/6050/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%89-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D9%8A%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%28%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%8C-%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%29

سخنرانى%20در%20جمع%20ايرانيان%20مقيم%20خارج%20(شهادت%20در%20راه%20خدا،%20سيره%20انبيا%20است)