ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/6062/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%89-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%89-%28%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8%DA%AF%D9%88%D9%89-%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%D9%89-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%89%29

سخنرانى%20در%20جمع%20جوانان%20فرانسوى%20(اسلام%20جوابگوى%20نيازهاى%20بشرى)