ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/6074/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%89-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D9%8A%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%89-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%AA-%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%D9%89%26zwnj%3B

سخنرانى%20در%20جمع%20دانشجويان%20مقيم%20خارج%20درباره%20غير%20قانونى%20بودن%20سلطنت%20پهلوى‌