ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/6075/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%89-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D9%8A%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%89-%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%87%26zwnj%3B

سخنرانى%20در%20جمع%20ايرانيان%20مقيم%20خارج%20درباره%20فريبكارى%20شاه%20در%20اظهار%20توبه‌