ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/6098/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%89-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%28%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%89-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%29

سخنرانى%20در%20جمع%20روحانيون%20(نقش%20روحانيت%20در%20پيروزى%20انقلاب)