ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/6102/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%89-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%86%D9%84-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%D9%89-%28%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA%29

سخنرانى%20در%20جمع%20روحانيون%20و%20پرسنل%20نظامى%20(تبعيت%20از%20دولت%20موقت)