ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/6105/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%89-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%28%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA-%D9%83%D9%84%D9%85%D9%87%29

سخنرانى%20در%20جمع%20طلاب%20و%20كاركنان%20شركت%20نفت%20(وحدت%20كلمه)