ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/6108/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%89-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%28%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%29

سخنرانى%20در%20جمع%20همافران%20(سربازان%20طاغوت%20در%20خدمت%20اسلام)