ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/6112/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%89-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%86-%28%D9%BE%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%89-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA-%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%82%D8%B4%D8%B1%D9%87%D8%A7%29

سخنرانى%20در%20جمع%20پزشكان%20(پيروزى%20در%20وحدت%20همه%20قشرها)