ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/6115/%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%AA-%28%D9%BE%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%89-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%89-%D9%88-%D9%88%D8%B6%D8%B9%D9%8A%D8%AA-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%29

گفتگو%20با%20ياسر%20عرفات%20(پيروزى%20انقلاب%20اسلامى%20و%20وضعيت%20فلسطين)