ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/6118/%D9%BE%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%88--%D8%AA%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%89-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%28%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%D9%89%29

پيام%20راديو-%20تلويزيونى%20به%20مسئولان%20آموزش%20و%20پرورش%20(تغيير%20نظام%20آموزشى)