ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/6120/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%89-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%87%D9%8A%D8%A3%D8%AA%D9%89-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%89-%28%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%29

سخنرانى%20در%20جمع%20هيأتى%20از%20اتحاد%20جماهير%20شوروى%20(رابطه%20با%20دولتها)