ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/6143/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%89-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B4%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%28%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%BE%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%89%29

سخنرانى%20در%20جمع%20نمايندگان%20عشاير%20لرستان%20(عوامل%20پيروزى)