ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/6295/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%89-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D9%88-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D8%A7-%28%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%26zwnj%3B%D9%87%D8%A7%29

سخنرانى%20در%20جمع%20وزير%20امور%20خارجه%20و%20سفرا%20(حفظ%20استقلال%20در%20سفارتخانه‌ها)