ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/6324/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%89-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%28%D8%B3%D9%88%D8%A1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%29

سخنرانى%20در%20جمع%20كاركنان%20صنعت%20نفت%20تهران%20(سوء%20استفاده%20فرصت%20طلبان)
11