ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/6325/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%89-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%28%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%8A%D8%AE%D8%AA%DA%AF%D9%89-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D8%B9%D9%85%D9%84%29

سخنرانى%20در%20جمع%20طلاب%20حوزه%20علميه%20اصفهان%20(لزوم%20آميختگى%20علم%20و%20عمل)
11