ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/635/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%84%D8%AA%D8%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%28%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD-%D8%B3%D8%AA%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85%29

پیام%20به%20ملت،%20علما%20و%20روحانیون%20ایران%20(تشریح%20ستمکاریهای%20رژیم)