ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/636/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%28%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%29

نامه%20به%20آقای%20سید%20احمد%20خمینی%20(خانوادگی)