ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/637/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%88%DB%8C-%28%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%29

نامه%20به%20خانم%20فریده%20مصطفوی%20(خانوادگی)