ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/643/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%28%D9%85%D8%B5%DB%8C%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86%29

پیام%20به%20عموم%20مسلمین%20و%20دولتهای%20اسلامی%20و%20عربی%20(مصیبتهای%20جانگداز%20فلسطین)