ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/6436/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%89-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D8%B4%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%B4%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D9%84-%D8%B0%D9%87%D8%A7%D8%A8-%28%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%89-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%29

سخنرانى%20در%20جمع%20عشاير%20و%20مرزنشينان%20سرپل%20ذهاب%20(همراهى%20ملت%20با%20دولت)