ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/6439/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%89-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D9%89-%28%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85--%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%8A%D9%89-%D8%A7%D8%B2-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%29

سخنرانى%20در%20جمع%20بانوان%20فرهنگى%20(تحقق%20اسلام-%20رهايى%20از%20غرب)