ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/6606/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%89-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D9%89-%D9%83%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%89-%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4-%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%28%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%89-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86%29

سخنرانى%20در%20جمع%20اعضاى%20كادر%20مركزى%20جنبش%20امل%20لبنان%20(لزوم%20بيدارى%20مسلمين)