ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/6656/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%89-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%87%D9%8A%D8%A3%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%28%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%88-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%86%29

سخنرانى%20در%20جمع%20هيأت%20دولت%20(انتظار%20ملت%20از%20دولت%20و%20ضرورت%20انجام%20آن)