ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/6738/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%89-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%89-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%89-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%89-%28%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%29

سخنرانى%20در%20جمع%20انجمنهاى%20اسلامى%20وزارت%20بهدارى%20(ارزش%20كار%20اطبا%20و%20پرستاران)