ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/6758/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%89-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%83%D8%B4%D9%88%D8%B1-%28%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%89-%D8%A2%D9%82%D8%A7%D9%89-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87%26zwnj%3B%D8%A7%D9%89%29

سخنرانى%20در%20جمع%20مسئولان%20كشور%20(تنفيذ%20حكم%20رياست%20جمهورى%20آقاى%20خامنه‌اى)