ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/6944/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%89-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%88-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%81-%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%89-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1-%D8%B6%D8%AF-%D8%B4%D8%A7%D9%87%26zwnj%3B

سخنرانى%20در%20جمع%20روحانيون%20و%20طلاب%20درباره%20تكليف%20شرعى%20بودن%20قيام%20بر%20ضد%20شاه‌