ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/6949/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%DB%8C%D9%85-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B7%D8%A6%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA%26zwnj%3B

سخنرانی%20در%20جمع%20ایرانیان%20مقیم%20پاریس%20درباره%20توطئه%20بر%20علیه%20اسلام%20و%20روحانیت‌