ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/716/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%AC%D9%88%D9%87%26zwnj%3B

نامه%20به%20آقای%20ابراهیم%20یزدی%20درباره%20نحوه%20ارسال%20وجوه‌
11