ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/717/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85-%D8%AE%D8%AF%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D8%AB%D9%82%D9%81%DB%8C-%28%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%29

نامه%20به%20خانم%20خدیجه%20ثقفی%20(خانوادگی)