ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/770/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%DA%A9%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%26zwnj%3B

تلگراف%20به%20احمد%20حسن%20البکر%20درباره%20اخراج%20روحانیون%20ایرانی%20از%20عراق‌
11