ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/818/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%B0%DA%A9%D8%B1-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%D9%86%26zwnj%3B

نامه%20به%20آقای%20محمد%20حسن%20اعرابی%20و%20تذکر%20نسبت%20به%20اطرافیان‌
11