ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/848/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%28%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%C2%AB%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%C2%BB%29

اصلاحیه%20به%20آقای%20سید%20حمید%20روحانی%20(اصلاحاتی%20در%20کتاب%20«نهضت%20امام%20خمینی»)